Denarna statistika, statistika finančnih institucij in tržna statistika

 1. Sklep ECB z dne 19. avgusta 2010 o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje (ECB/2010/10), UL L 226, 28. 8. 2010, str. 48.Dodatne informacije
  1. Sklep ECB (EU) 2016/244 z dne 18. decembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2010/10 o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje (ECB/2015/50), UL L 45, 20. 2. 2016, str. 13.
  2. Sklep ECB (EU) 2017/468 z dne 26. januarja 2017 o spremembi Sklepa ECB/2010/10 o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje (ECB/2017/5), UL L 77, 22. 3. 2017, str. 1.
  3. Sklep ECB/2010/10. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 22. 3. 2017, str. .
 2. Smernica ECB z dne 26. septembra 2012 o okviru za upravljanje s kakovostjo podatkov v centralizirani bazi vrednostnih papirjev (ECB/2012/21), UL L 307, 7. 11. 2012, str. 89.
 3. Priporočilo ECB z dne 26. septembra 2012 o okviru za upravljanje s kakovostjo podatkov v centralizirani bazi vrednostnih papirjev  (ECB/2012/22), UL C 339, 7. 11. 2012, str. 1.
 4. Uredba (EU) št. 1071/2013 ECB z dne 24. septembra 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (prenovitev) (ECB/2013/33), UL L 297, 7. 11. 2013, str. 1.Dodatne informacije
  1. Uredba(EU) št. 1375/2014 ECB z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1071/2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2013/33)  (ECB/2014/51), UL L 366, 20. 12. 2014, str. 77.
 5. Uredba (EU) št. 1072/2013 ECB z dne 24. septembra 2013 o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (prenovitev) (ECB/2013/34), UL L 297, 7. 11. 2013, str. 51.Dodatne informacije
  1. Uredba ECB z dne 8. julija 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1072/2013 (ECB/2013/34)o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije  (ECB/2014/30), UL L 205, 12. 7. 2014, str. 14.
 6. Uredba (EU) št. 1073/2013 ECB z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (prenovitev)  (ECB/2013/38), UL L 297, 7. 11. 2013, str. 73.Dodatne informacije
 7. Uredba (EU) št. 1074/2013 ECB z dne 18. oktobra 2013 o zahtevah za statistično poročanje poštnih žiro institucij, ki sprejemajo vloge od rezidentov euroobmočja, ki niso denarne finančne institucije (prenovitev)  (ECB/2013/39), UL L 297, 7. 11. 2013, str. 94.Dodatne informacije
 8. Uredba (EU) št. 1075/2013 ECB z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja (prenovitev)  (ECB/2013/40), UL L 297, 7. 11. 2013, str. 107.Dodatne informacije
 9. Uredba (EU) št. 1409/2013 ECB z dne 28. novembra 2013 o statistiki plačil  (ECB/2013/43), UL L 352, 17. 12. 2013, str. 18.
 10. Priporočilo ECB z dne 28. novembra 2013 o statistiki plačil  (ECB/2013/44), UL C 5, 9. 1. 2014, str. 1.
 11. Sklep ECB z dne 24. februarja 2014 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank (ECB/2014/6), UL L 104, 8. 4. 2014, str. 72.
  1. Sklep ECB (EU) 2016/868 z dne 18. maja 2016 o spremembi Sklepa ECB/2014/6 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank (ECB/2016/14), UL L 144, 1. 6. 2016, str. 99.Dodatne informacije
 12. Priporočilo ECB z dne 24. februarja 2014 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank (ECB/2014/7), UL C 103, 8. 4. 2014, str. 1.
 13. Smernica ECB z dne 4. aprila 2014 o denarni in finančni statistiki (prenovitev) (ECB/2014/15), UL L 340, 26. 11. 2014, str. 1.Dodatne informacije
  1. Smernica ECB (EU) 2015/571 z dne 6. novembra 2014 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki  (ECB/2014/43), UL L 93, 9. 4. 2015, str. 82.
  2. Smernica ECB (EU) 2016/450 z dne 4. decembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2015/44), UL L 86, 1. 4. 2016, str. 42.
  3. Smernica ECB (EU) 2017/148 z dne 16. decembra 2016 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2016/45), UL L 26, 31. 1. 2017, str. 1.
  4. Smernica ECB/2014/15. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 1. 2. 2017, str. .
  5. Smernica ECB (EU) 2018/877 z dne 1. junija 2018 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2018/17), UL L 154, 18. 6. 2018, str. 22.
  6. Smernica ECB (EU) 2019/1386 z dne 7. junija 2019 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2019/18), UL L 232, 6. 9. 2019, str. 1.
 14. Uredba (EU) št. 1333/2014 ECB z dne 26. novembra 2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2014/48), UL L 359, 16. 12. 2014, str. 97.
  1. Uredba ECB (EU) 2015/1599 z dne 10. septembra 2015 o spremembah Uredbe (EU) št. 1333/2014 o statistiki denarnih trgov  (ECB/2015/30), UL L 248, 24. 9. 2015, str. 45.
  2. Uredba ECB (EU) 2019/113 z dne 7. decembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1333/2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2018/33), UL L 23, 25. 1. 2019, str. 19.
  3. Uredba ECB (EU) 2019/1677 z dne 27. septembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1333/2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2019/29), UL L 257, 8. 10. 2019, str. 18.
 15. Uredba (EU) št. 1374/2014 ECB z dne 28. novembra 2014 o zahtevah za statistično poročanje za zavarovalne družbe (ECB/2014/50), UL L 366, 20. 12. 2014, str. 36.
 16. Sklep ECB (EU) 2015/32 z dne 29. decembra 2014 o odstopanjih, ki se lahko odobrijo po Uredbi (EU) št. 1073/2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), UL L 5, 9. 1. 2015, str. 17.Dodatne informacije
 17. Uredba ECB (EU) 2016/867 z dne 18. maja 2016 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2016/13), UL L 144, 1. 6. 2016, str. 44.
 18. Smernica ECB z dne 23. novembra 2017 o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2017/38), UL L 333, 15. 12. 2017, str. 66.
  1. Smernica ECB (EU) 2020/381 z dne 21. februarja 2020 o spremembi Smernice (EU) 2017/2335 o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2020/11), UL L 69, 6. 3. 2020, str. 46.
 19. Uredba ECB (EU) 2018/231 z dne 26. januarja 2018 o zahtevah za statistično poročanje za pokojninske sklade (ECB/2018/2), UL L 45, 17. 2. 2018, str. 3.
 20. Smernica ECB (EU) 2018/876 z dne 1. junija 2018 o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah (ECB/2018/16), UL L 154, 18. 6. 2018, str. 3.
  1. Smernica ECB (EU) 2019/1335 z dne 7. junija 2019 o spremembi Smernice (EU) 2018/876 o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah (ECB/2019/17), UL L 2018, 8. 8. 2019, str. 47.
 21. Priporočilo ECB z dne 7. decembra 2018 o registru institucij in povezanih družb (ECB/2018/36), UL C 21, 17. 1. 2019, str. 1.
 22. Sklep ECB (EU) 2019/1348 z dne 18. julija 2019 o postopku za priznavanje držav članic zunaj euroobmočja kot poročevalskih držav članic po Uredbi (EU) 2016/867 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2019/20), UL L 214, 16. 8. 2019, str. 3.
 23. Smernica ECB (EU) 2020/497 z dne 20. marca 2020 o beleženju nekaterih podatkov v registru podatkov o institucijah in povezanih družbah s strani pristojnih nacionalnih organov  (ECB/2020/16), UL L 106, 6. 4. 2020, str. 3.