Menová štatistika a štatistika finančných inštitúcií a trhov

 1. Rozhodnutie ECB z 19. augusta 2010 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie  (ECB/2010/10), Ú. v. EÚ L 226, 28. 8. 2010, s. 48.Dodatočné informácie
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/244 z 18. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/10 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie (ECB/2015/50), Ú. v. EÚ L 45, 20. 2. 2016, s. 13.
  2. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/468 z 26. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/10 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie  (ECB/2017/5), Ú. v. EÚ L 77, 22. 3. 2017, s. 1.
  3. Rozhodnutie ECB/2010/10. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 22. 3. 2017, s. .
 2. Usmernenie ECB z 26. septembra 2012 o rámci pre riadenie kvality údajov centralizovanej databázy cenných papierov  (ECB/2012/21), Ú. v. EÚ L 307, 7. 11. 2012, s. 89.
 3. Odporúčanie ECB z 26. septembra 2012 o rámci pre riadenie kvality údajov centralizovanej databázy cenných papierov  (ECB/2012/22), Ú. v. EÚ C 339, 7. 11. 2012, s. 1.
 4. Nariadenie ECB (EÚ) č. 1071/2013 z 24. septembra 2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie) (ECB/2013/33), Ú. v. EÚ L 297, 7. 11. 2013, s. 1.Dodatočné informácie
  1. Nariadenie ECB (EÚ) č. 1375/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1071/2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2013/33)  (ECB/2014/51), Ú. v. EÚ L 366, 20. 12. 2014, s. 77.
 5. Nariadenie ECB (EÚ) č. 1072/2013 z 24. septembra 2013, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných peňažnými finančnými inštitúciami (prepracované znenie) (ECB/2013/34), Ú. v. EÚ L 297, 7. 11. 2013, s. 51.Dodatočné informácie
  1. Nariadenie ECB z 8. júla 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1072/2013 (ECB/2013/34), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných peňažnými finančnými inštitúciami  (ECB/2014/30), Ú. v. EÚ L 205, 12. 7. 2014, s. 14.
 6. Nariadenie ECB (EÚ) č. 1073/2013 z 18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (prepracované znenie)  (ECB/2013/38), Ú. v. EÚ L 297, 7. 11. 2013, s. 73.Dodatočné informácie
 7. Nariadenie ECB (EÚ) č. 1074/2013 z 18. októbra 2013 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poštové žírové inštitúcie, ktoré prijímajú vklady od nepeňažných finančných inštitúcií, ktoré sú rezidentmi eurozóny (prepracované znenie)  (ECB/2013/39), Ú. v. EÚ L 297, 7. 11. 2013, s. 94.Dodatočné informácie
 8. Nariadenie ECB (EÚ) č. 1075/2013 Z 18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami (prepracované znenie)  (ECB/2013/40), Ú. v. EÚ L 297, 7. 11. 2013, s. 107.Dodatočné informácie
 9. Nariadenie ECB (EÚ) č. 1409/2013 z 28. novembra 2013 o štatistike platieb  (ECB/2013/43), Ú. v. EÚ L 352, 17. 12. 2013, s. 18.
 10. Odporúčanie ECB z 28. novembra 2013 o štatistike platieb (ECB/2013/44), Ú. v. EÚ C 5, 9. 1. 2014, s. 1.
 11. Rozhodnutie ECB z 24. februára 2014 o organizácii prípravných opatrení pre zber podrobných údajov o úveroch Európskym systémom centrálnych bánk (ECB/2014/6), Ú. v. EÚ L 104, 8. 4. 2014, s. 72.
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/868 z 18. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/6 o organizácii prípravných opatrení pre zber podrobných údajov o úveroch Európskym systémom centrálnych bánk (ECB/2016/14), Ú. v. EÚ L 144, 1. 6. 2016, s. 99.
 12. Odporúčanie ECB z 24. februára 2014 o organizácii prípravných opatrení pre zber podrobných údajov o úveroch Európskym systémom centrálnych bánk (ECB/2014/7), Ú. v. EÚ C 103, 8. 4. 2014, s. 1.
 13. Usmernenie ECB zo 4. apríla 2014 o menovej a finančnej štatistike (prepracované znenie) (ECB/2014/15), Ú. v. EÚ L 340, 26. 11. 2014, s. 1.Dodatočné informácie
  1. Usmernenie ECB (EÚ) 2015/571 zo 6. novembra 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike (ECB/2014/43), Ú. v. EÚ L 93, 9. 4. 2015, s. 82.
  2. Usmernenie ECB (EÚ) 2016/450 zo 4. decembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike  (ECB/2015/44), Ú. v. EÚ L 86, 1. 4. 2016, s. 42.
  3. Usmernenie ECB (EÚ) 2017/148 zo 16. decembra 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike  (ECB/2016/45), Ú. v. EÚ L 26, 31. 1. 2017, s. 1.
  4. Usmernenie ECB/2014/15. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 1. 2. 2017, s. .
  5. Usmernenie ECB (EÚ) 2018/877 z 1. júna 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike (ECB/2018/17), Ú. v. EÚ L 154, 18. 6. 2018, s. 22.
  6. Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1386 zo 7. júna 2019, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike (ECB/2019/18), Ú. v. EÚ L 232, 6. 9. 2019, s. 1.
 14. Nariadenie ECB (EÚ) č. 1333/2014 z 26. novembra 2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2014/48), Ú. v. EÚ L 359, 16. 12. 2014, s. 97.
  1. Nariadenie ECB (EÚ) 2015/1599 z 10. septembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2015/30), Ú. v. EÚ L 248, 24. 9. 2015, s. 45.
  2. Nariadenie ECB (EÚ) 2019/113 zo 7. decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2018/33), Ú. v. EÚ L 23, 25. 1. 2019, s. 19.
  3. Nariadenie ECB (EÚ) 2019/1677 z 27. septembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2019/29), Ú. v. EÚ L 257, 8. 10. 2019, s. 18.
 15. Nariadenie ECB (EÚ) č. 1374/2014 z 28. novembra 2014 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poisťovacie korporácie  (ECB/2014/50), Ú. v. EÚ L 366, 20. 12. 2014, s. 36.
 16. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/32 z 29. decembra 2014 o výnimkách, ktoré sa môžu udeliť podľa nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2015, s. 17.Dodatočné informácie
 17. Nariadenie ECB (EÚ) 2016/867 z 18. mája 2016 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku  (ECB/2016/13), Ú. v. EÚ L 144, 1. 6. 2016, s. 44.
 18. Usmernenie ECB z 23. novembra 2017 o postupoch týkajúcich sa zberu podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2017/38), Ú. v. EÚ L 333, 15. 12. 2017, s. 66.
  1. Usmernenie ECB (EÚ) 2020/381 z 21. februára 2020, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2017/2335 o postupoch týkajúcich sa zberu podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku  (ECB/2020/11), Ú. v. EÚ L 69, 6. 3. 2020, s. 46.
 19. Nariadenie ECB (EÚ) 2018/231 z 26. januára 2018 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre penzijné fondy (ECB/2018/2), Ú. v. EÚ L 45, 17. 2. 2018, s. 3.
 20. Usmernenie ECB (EÚ) 2018/876 z 1. júna 2018 o Registri údajov o inštitúciách a pridružených osobách  (ECB/2018/16), Ú. v. EÚ L 154, 18. 6. 2018, s. 3.
  1. Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1335 zo 7. júna 2019, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2018/876 o Registri údajov o inštitúciách a pridružených osobách  (ECB/2019/17), Ú. v. EÚ L 2018, 8. 8. 2019, s. 47.
 21. Odporúčanie ECB zo 7. decembra 2018 o Registri údajov o inštitúciách a pridružených osobách (ECB/2018/36), Ú. v. EÚ C 21, 17. 1. 2019, s. 1.
 22. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1348 z 18. júla 2019 o postupe uznávania členských štátov mimo eurozóny za vykazujúce členské štáty podľa nariadenia (EÚ) 2016/867 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku  (ECB/2019/20), Ú. v. EÚ L 214, 16. 8. 2019, s. 3.