Statystyka pieniężna oraz w zakresie instytucji i rynków finansowych

 1. Decyzja EBC z dnia 19 sierpnia 2010 r. dotycząca nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej  (EBC/2010/10), Dz.U. L 226 z 28.8.2010, str. 48.Dodatkowe informacje
  1. Decyzja EBC (UE) 2016/244 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/10 dotyczącą nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej (EBC/2015/50), Dz.U. L 45 z 20.2.2016, str. 13.
  2. Decyzja EBC (UE) 2017/468 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/10 dotyczącą nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej  (EBC/2017/5), Dz.U. L 77 z 22.3.2017, str. 1.
  3. Decyzja EBC/2010/10. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 22.3.2017, str. .
 2. Wytyczne EBC z dnia 26 września 2012 r. w sprawie systemu zarządzania jakością danych na potrzeby scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych  (EBC/2012/21), Dz.U. L 307 z 7.11.2012, str. 89.
 3. Zalecenie EBC z dnia 26 września 2012 r. w sprawie systemu zarządzania jakością danych na potrzeby scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych (EBC/2012/22), Dz.U. C 339 z 7.11.2012, str. 1.
 4. Rozporządzenie EBC (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2013/33), Dz.U. L 297 z 7.11.2013, str. 1.Dodatkowe informacje
  1. Rozporządzenie EBC (UE) nr 1375/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1071/2013 dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2013/33)  (EBC/2014/51), Dz.U. L 366 z 20.12.2014, str. 77.
 5. Rozporządzenie EBC (UE) nr 1072/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe (wersja przekształcona) (EBC/2013/34), Dz.U. L 297 z 7.11.2013, str. 51.Dodatkowe informacje
  1. Rozporządzenie EBC z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1072/2013 (EBC/2013/34) w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe  (EBC/2014/30), Dz.U. L 205 z 12.7.2014, str. 14.
 6. Rozporządzenie EBC (UE) nr 1073/2013 z dnia 18 października 2013 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (wersja przekształcona)  (EBC/2013/38), Dz.U. L 297 z 7.11.2013, str. 73.Dodatkowe informacje
 7. Rozporządzenie EBC (UE) nr 1074/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej dotyczących instytucji świadczących żyro pocztowe przyjmujących depozyty od rezydentów strefy euro innych niż monetarne instytucje finansowe (wersja przekształcona)  (EBC/2013/39), Dz.U. L 297 z 7.11.2013, str. 94.Dodatkowe informacje
 8. Rozporządzenie EBC (UE) nr 1075/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (wersja przekształcona)  (EBC/2013/40), Dz.U. L 297 z 7.11.2013, str. 107.Dodatkowe informacje
 9. Rozporządzenie EBC (EU) nr 1409/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie statystyki płatności (EBC/2013/43)  (EBC/2013/43), Dz.U. L 352 z 17.12.2013, str. 18.
 10. Zalecenie EBC z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie statystyki płatności  (EBC/2013/44), Dz.U. C 5 z 9.1.2014, str. 1.
 11. Decyzja EBC z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych dotyczących kredytów przez Europejski System Banków Centralnych (EBC/2014/6), Dz.U. L 104 z 8.4.2014, str. 72.
  1. Decyzja EBC (UE) 2016/868 z dnia 18 maja 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/6 w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych dotyczących kredytów przez Europejski System Banków Centralnych (EBC/2016/14), Dz.U. L 144 z 1.6.2016, str. 99.
 12. Zalecenie EBC z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych o kredytach przez Europejski System Banków Centralnych (EBC/2014/7), Dz.U. C 103 z 8.4.2014, str. 1.
 13. Wytyczne EBC z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (wersja przekształcona) (EBC/2014/15), Dz.U. L 340 z 26.11.2014, str. 1.Dodatkowe informacje
  1. Wytyczne EBC (UE) 2015/571 z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (EBC/2014/43), Dz.U. L 93 z 9.4.2015, str. 82.
  2. Wytyczne EBC (UE) 2016/450 z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej  (EBC/2015/44), Dz.U. L 86 z 1.4.2016, str. 42.
  3. Wytyczne EBC (UE) 2017/148 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej  (EBC/2016/45), Dz.U. L 26 z 31.1.2017, str. 1.
  4. Wytyczne EBC/2014/15. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 1.2.2017, str. .
  5. Wytyczne EBC (UE) 2018/877 z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej  (EBC/2018/17), Dz.U. L 154 z 18.6.2018, str. 22.
  6. Wytyczne EBC (UE) 2019/1386 z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (EBC/2019/18), Dz.U. L 232 z 6.9.2019, str. 1.
 14. Rozporządzenie EBC (UE) nr 1333/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie statystyki rynków pieniężnych  (EBC/2014/48), Dz.U. L 359 z 16.12.2014, str. 97.
  1. Rozporządzenie EBC (UE) 2015/1599 z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych  (EBC/2015/30), Dz.U. L 248 z 24.9.2015, str. 45.
  2. Rozporządzenie EBC (UE) 2019/113 z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych  (EBC/2018/33), Dz.U. L 23 z 25.1.2019, str. 19.
  3. Rozporządzenie EBC (UE) 2019/1677 z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych (EBC/2019/29), Dz.U. L 257 z 8.10.2019, str. 18.
 15. Rozporządzenie EBC (UE) nr 1374/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do instytucji ubezpieczeniowych  (EBC/2014/50), Dz.U. L 366 z 20.12.2014, str. 36.
 16. Decyzja EBC (UE) 2015/32 z dnia 29 grudnia 2014 r. dotycząca odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38)  (EBC/2014/62), Dz.U. L 5 z 9.1.2015, str. 17.Dodatkowe informacje
 17. Rozporządzenie EBC (UE) nr 2016/867 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego (EBC/2016/13), Dz.U. L 144 z 1.6.2016, str. 44.
 18. Wytyczne EBC (UE) 2017/2335 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie procedur zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego (EBC/2017/38), Dz.U. L 333 z 15.12.2017, str. 66.
  1. Wytyczne EBC (UE) 2020/381 z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniające wytyczne (UE) 2017/2335 w sprawie procedur zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego  (EBC/2020/11), Dz.U. L 69 z 6.3.2020, str. 46.
 19. Rozporządzenie EBC (UE) 2018/231 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do funduszy emerytalno-rentowych  (EBC/2018/2), Dz.U. L 45 z 17.2.2018, str. 3.
 20. Wytyczne EBC (UE) 2018/876 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych  (EBC/2018/16), Dz.U. L 154 z 18.6.2018, str. 3.
  1. Wytyczne EBC (UE) 2019/1335 z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające wytyczne (UE) 2018/876 w sprawie Rejestru Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych (EBC/2019/17), Dz.U. L 2018 z 8.8.2019, str. 47.
 21. Zalecenie EBC z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie rejestru danych instytucji i podmiotów powiązanych  (EBC/2018/36), Dz.U. C 21 z 17.1.2019, str. 1.
 22. Decyzja EBC (UE) 2019/1348 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie procedury uznawania państw członkowskich spoza strefy euro za sprawozdające państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/867 w sprawie zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego  (EBC/2019/20), Dz.U. L 214 z 16.8.2019, str. 3.