Monetārā, finanšu iestāžu un tirgu statistika

 1. ECB Lēmums (2010. gada 19. augusts) par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu  (ECB/2010/10), OV L 226, 28.8.2010, 48. lpp..Papildus informācija
  1. ECB lēmums (ES) 2016/244 (2015. gada 18. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/10 par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu (ECB/2015/50), OV L 45, 20.2.2016, 13. lpp..
  2. ECB Lēmums (ES) 2017/468 (2017. gada 26. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/10 par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu  (ECB/2017/5), OV L 77, 22.3.2017, 1. lpp..
  3. Lēmums ECB/2010. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 22.3.2017, . lpp..
 2. ECB Pamatnostādne (2012. gada 26. septembris) par datu kvalitātes pārvaldības sistēmu Centralizētajai vērtspapīru datubāzei (ECB/2012/21), OV L 307, 7.11.2012, 89. lpp..
 3. ECB Ieteikums (2012. gada 26. septembris) par datu kvalitātes pārvaldības sistēmu Centralizētajai vērtspapīru datu bāzei  (ECB/2012/22), OV C 339, 7.11.2012, 1. lpp..
 4. ECB Regula (ES) Nr. 1071/2013 (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (pārstrādāta versija) (ECB/2013/33), OV L 297, 7.11.2013, 1. lpp..Papildus informācija
  1. ECB Regula (ES) Nr. 1375/2014 (2014. gada 10. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1071/2013 par monetāro finanšu iestāžu nozares bilanci (ECB/2013/33) (ECB/2014/51), OV L 366, 20.12.2014, 77. lpp..
 5. ECB Regula (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/34), OV L 297, 7.11.2013, 51. lpp..Papildus informācija
  1. ECB Regula (2014. gada 8. jūlijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku  (ECB/2014/30), OV L 205, 12.7.2014, 14. lpp..
 6. ECB Regula (ES) Nr. 1073/2013 (2013. gada 18. oktobris) par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija)  (ECB/2013/38), OV L 297, 7.11.2013, 73. lpp..Papildus informācija
 7. ECB Regula (ES) Nr. 1074/2013 (2013. gada 18. oktobris) par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pasta žironorēķinu iestādēm, kas pieņem noguldījumus no euro zonas rezidentiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes (pārstrādāta versija)  (ECB/2013/39), OV L 297, 7.11.2013, 94. lpp..Papildus informācija
 8. ECB Regula (ES) Nr. 1075/2013 (2013. gada 18. oktobris) par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija)  (ECB/2013/40), OV L 297, 7.11.2013, 107. lpp..Papildus informācija
 9. ECB Regula (ES) Nr. 1409/2013 ( 2013. gada 28. novembris ) par maksājumu statistiku  (ECB/2013/43), OV L 352, 17.12.2013, 18. lpp..
 10. ECB Ieteikums ( 2013. gada 28. novembris ) par maksājumu statistiku  (ECB/2013/44), OV C 5, 9.1.2014, 1. lpp..
 11. ECB lēmums (2014. gada 24. februāris) par sagatavošanās pasākumu organizēšanu kredītu mikrodatu vākšanai, ko veic Eiropas Centrālo banku sistēma (ECB/2014/6), OV L 104, 8.4.2014, 72. lpp..
  1. ECB Lēmums (ES) 2016/868 (2016. gada 18. maijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/6 par sagatavošanās pasākumu organizēšanu kredītu mikrodatu vākšanai, ko veic Eiropas Centrālo banku sistēma  (ECB/2016/14), OV L 144, 1.6.2016, 99. lpp..
 12. ECB ieteikums (2014. gada 24. februāris) par sagatavošanās pasākumu organizēšanu kredītu mikrodatu vākšanai, ko veic Eiropas Centrālo banku sistēma  (ECB/2014/7), OV C 103, 8.4.2014, 1. lpp..
 13. ECB Pamatnostādne (2014. gada 4. aprīlis) par monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2014/15), OV L 340, 26.11.2014, 1. lpp..Papildus informācija
  1. ECB Pamatnostādne (ES) 2015/571 (2014. gada 6. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku  (ECB/2014/43), OV L 93, 9.4.2015, 82. lpp..
  2. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/450 (2015. gada 4. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku  (ECB/2015/44), OV L 86, 1.4.2016, 42. lpp..
  3. ECB Pamatnostādne (ES) 2017/148 (2016. gada 16. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku  (ECB/2016/45), OV L 26, 31.1.2017, 1. lpp..
  4. Pamatnostādne ECB/2014/15. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 1.2.2017, . lpp..
  5. ECB Pamatnostādne (ES) 2018/877 (2018. gada 1. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku (ECB/2018/17), OV L 154, 18.6.2018, 22. lpp..
  6. ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1386 (2019. gada 7. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku  (ECB/2019/18), OV L 232, 6.9.2019, 1. lpp..
 14. ECB Regula (ES) Nr. 1333/2014 (2014. gada 26. novembris) par naudas tirgu statistiku  (ECB/2014/48), OV L 359, 16.12.2014, 97. lpp..
  1. ECB Regula (ES) 2015/1599 (2015. gada 10. septembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1333/2014 par naudas tirgu statistiku  (ECB/2015/30), OV L 248, 24.9.2015, 45. lpp..
  2. ECB Regula (ES) 2019/113 (2018. gada 7. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1333/2014 par naudas tirgu statistiku  (ECB/2018/33), OV L 23, 25.1.2019, 19. lpp..
  3. ECB Regula (ES) 2019/1677 (2019. gada 27. septembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1333/2014 par naudas tirgu statistiku (ECB/2019/29), OV L 257, 8.10.2019, 18. lpp..
 15. ECB Regula (ES) Nr. 1374/2014 (2014. gada 28. novembris) par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām apdrošināšanas sabiedrībām (ECB/2014/50), OV L 366, 20.12.2014, 36. lpp..
 16. ECB Lēmums (ES) 2015/32 (2014. gada 29. decembris), par atbrīvojumiem, ko var piešķirt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), OV L 5, 9.1.2015, 17. lpp..Papildus informācija
 17. ECB Regula (ES) 2016/867 (2016. gada 18. maijs) par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu (ECB/2016/13), OV L 144, 1.6.2016, 44. lpp..
 18. ECB Pamatnostādne (ES) 2017/2335 (2017. gada 23. novembris) par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanas procedūrām  (ECB/2017/38), OV L 333, 15.12.2017, 66. lpp..
  1. ECB Pamatnostādne (ES) 2020/381 (2020. gada 21. februāris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2017/2335 par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanas procedūrām  (ECB/2020/11), OV L 69, 6.3.2020, 46. lpp..
 19. ECB Regula (ES) 2018/231 (2018. gada 26. janvāris) par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pensiju fondiem (ECB/2018/2), OV L 45, 17.2.2018, 3. lpp..
 20. ECB Pamatnostādne (ES) 2018/876 (2018. gada 1. jūnijs) par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/16), OV L 154, 18.6.2018, 3. lpp..
  1. ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1335 (2019. gada 7. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2018/876 par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2019/17), OV L 2018, 8.8.2019, 47. lpp..
 21. ECB Ieteikums (2018. gada 7. decembris) par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/36), OV C 21, 17.1.2019, 1. lpp..
 22. ECB Lēmums (ES) 2019/1348 (2019. gada 18. jūlijs) par procedūru ārpus euro zonas dalībvalstu atzīšanai par datu sniedzējām dalībvalstīm saskaņā ar Regulu (ES) 2016/867 par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu  (ECB/2019/20), OV L 214, 16.8.2019, 3. lpp..