Στατιστικά στοιχεία νομισματικού τομέα, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών

 1. Απόφαση της EKT της 19ης Αυγούστου 2010 σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων (EKT/2010/10), EE  L 226 της 28.8.2010, σ. 48.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Απόφαση (EE) 2016/244 της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας, της 18ης Δεκεμβρίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/10 σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων (EKT/2015/50), EE  L 45 της 20.2.2016, σ. 13.
  2. Απόφαση (ΕΕ) 2017/468 της EKT, της 26ης Ιανουαρίου 2017, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/10 σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων  (EKT/2017/5), EE  L 77 της 22.3.2017, σ. 1.
  3. Απόφαση ΕΚΤ/2010/10. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE  L  της 22.3.2017, σ. .
 2. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 26ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης της ποιότητας δεδομένων της κεντρικής βάσης δεδομένων για τους τίτλους  (EKT/2012/21), EE  L 307 της 7.11.2012, σ. 89.
 3. Σύσταση της EKT, της 26ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης της ποιότητας δεδομένων για την κεντρική βάση δεδομένων για τους τίτλους  (EKT/2012/22), EE  C 339 της 7.11.2012, σ. 1.
 4. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της EKT της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (EKT/2013/33), EE  L 297 της 7.11.2013, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Κανονισμός (EE) αριθ. 1375/2014 της ΕKT της 10ης Δεκεμβρίου 2014 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (EKT/2014/51), EE  L 366 της 20.12.2014, σ. 77.
 5. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 της EKT της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)  (EKT/2013/34), EE  L 297 της 7.11.2013, σ. 51.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Κανονισμός της EKT, της 8ης Ιουλίου 2014, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 (ΕΚΤ/2013/34) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  (EKT/2014/30), EE  L 205 της 12.7.2014, σ. 14.
 6. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της EKT της 18ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (αναδιατύπωση)  (EKT/2013/38), EE  L 297 της 7.11.2013, σ. 73.Πρόσθετες πληροφορίες
 7. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1074/2013 της EKT της 18ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων όσον αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες απευθείας μεταφοράς χρηματικών ποσών οι οποίες αποδέχονται καταθέσεις από μη νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατοίκους της ζώνης του ευρώ  (EKT/2013/39), EE  L 297 της 7.11.2013, σ. 94.Πρόσθετες πληροφορίες
 8. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 της EKT της 18ης Οκτωβρίου2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης(αναδιατύπωση)  (EKT/2013/40), EE  L 297 της 7.11.2013, σ. 107.Πρόσθετες πληροφορίες
 9. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 της EKT, της 28ης Νοεμβρίου 2013, για τις στατιστικές πληρωμών (EKT/2013/43), EE  L 352 της 17.12.2013, σ. 18.
 10. Σύσταση της EKT, της 28ης Νοεμβρίου 2013, για τις στατιστικές πληρωμών (EKT/2013/44), EE  C 5 της 9.1.2014, σ. 1.
 11. Απόφαση της EKT της 24ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (EKT/2014/6), EE  L 104 της 8.4.2014, σ. 72.
  1. Απόφαση (ΕΕ) 2016/868 της EKT, της 18ης Μαΐου 2016, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (EKT/2016/14), EE  L 144 της 1.6.2016, σ. 99.
 12. Σύσταση της EKT της 24ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την οργάνωση προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (EKT/2014/7), EE  C 103 της 8.4.2014, σ. 1.
 13. Κατευθυντήρια γραμμή της ΕKT της 4ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (αναδιατύπωση) (EKT/2014/15), EE  L 340 της 26.11.2014, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/571 της EKT, της 6ης Νοεμβρίου 2014, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (EKT/2014/43), EE  L 93 της 9.4.2015, σ. 82.
  2. Κατευθυντήρια γραμμή (EE) 2016/450 της EKT, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική  (EKT/2015/44), EE  L 86 της 1.4.2016, σ. 42.
  3. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/148 της EKT, της 16ης Δεκεμβρίου 2016, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική  (EKT/2016/45), EE  L 26 της 31.1.2017, σ. 1.
  4. Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE  L  της 1.2.2017, σ. .
  5. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/877 της EKT, της 1ης Ιουνίου 2018, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική  (EKT/2018/17), EE  L 154 της 18.6.2018, σ. 22.
  6. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1386 της EKT, της 7ης Ιουνίου 2019, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική  (EKT/2019/18), EE  L 232 της 6.9.2019, σ. 1.
 14. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 της EKT, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών (EKT/2014/48), EE  L 359 της 16.12.2014, σ. 97.
  1. Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1599 της EKT, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών  (EKT/2015/30), EE  L 248 της 24.9.2015, σ. 45.
  2. Κανονισμός (ΕΕ) 2019/113 της EKT, της 7ης Δεκεμβρίου 2018, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών  (EKT/2018/33), EE  L 23 της 25.1.2019, σ. 19.
  3. Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1677 της EKT της 27ης Σεπτεμβρίου 2019 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών (EKT/2019/29), EE  L 257 της 8.10.2019, σ. 18.
 15. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 της EKT, της 28ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών  (EKT/2014/50), EE  L 366 της 20.12.2014, σ. 36.
 16. Απόφαση (ΕΕ) 2015/32 της EKT, της 29ης Δεκεμβρίου 2014, όσον αφορά τη δυνατότητα χορήγησης παρεκκλίσεων βάσει του κανονισμού (EE) αριθ. 1073/2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (ΕΚΤ/2013/38) (EKT/2014/62), EE  L 5 της 9.1.2015, σ. 17.Πρόσθετες πληροφορίες
 17. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/867 της EKT, της 18ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου (EKT/2016/13), EE  L 144 της 1.6.2016, σ. 44.
 18. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/2335 της EKT, της 23ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τις διαδικασίες συλλογής αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου (EKT/2017/38), EE  L 333 της 15.12.2017, σ. 66.
  1. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2020/381της EKT ,της 21ης Φεβρουαρίου 2020, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/2335 σχετικά με τις διαδικασίες συλλογής αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου  (EKT/2020/11), EE  L 69 της 6.3.2020, σ. 46.
 19. Κανονισμός (ΕΕ) 2018/231 της EKT, της 26ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των συνταξιοδοτικών ταμείων  (EKT/2018/2), EE  L 45 της 17.2.2018, σ. 3.
 20. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/876 της EKT, της 1ης Ιουνίου 2018, σχετικά με το μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων (EKT/2018/16), EE  L 154 της 18.6.2018, σ. 3.
  1. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1335 της EKT, της 7ης Ιουνίου 2019, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΕ/2018/876 σχετικά με το μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων (EKT/2019/17), EE  L 2018 της 8.8.2019, σ. 47.
 21. Σύσταση της EKT, της 7ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με το μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων  (EKT/2018/36), EE  C 21 της 17.1.2019, σ. 1.
 22. Απόφαση (ΕΕ) 2019/1348 της EKT, της 18ης Ιουλίου 2019, αναφορικά με τη διαδικασία αναγνώρισης της ιδιότητας κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ ως κρατών μελών παροχής στοιχείων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/867 σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου  (EKT/2019/20), EE  L 214 της 16.8.2019, σ. 3.