Парична статистика и статистика на финансовите институции и пазари

 1. Решение на ЕЦБ от 19 август 2010 година относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност  (ЕЦБ/2010/10), OВ L 226, 28.8.2010 г., стр. 48..
  1. Решение (ЕС) №) 2016/244 на ЕЦБ от 18 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/10 относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност (ЕЦБ/2015/50), OВ L 45, 20.2.2016 г., стр. 13..
  2. Решение (ЕС) 2017/468 на ЕЦБ от 26 януари 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/10 относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност  (ЕЦБ/2017/5), OВ L 77, 22.3.2017 г., стр. 1..
  3. Решение ЕЦБ/2010/10. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 22.3.2017 г., стр. ..
 2. Насоки на ЕЦБ от 26 септември 2012 година относно рамката за управление на качеството на данни за Централизираната база данни за ценни книжа  (ЕЦБ/2012/21), OВ L 307, 7.11.2012 г., стр. 89..
 3. Препоръка на ЕЦБ от 26 септември 2012 година относно рамката за управление на качеството на данни за Централизираната база данни за ценни книжа  (ЕЦБ/2012/22), OВ C 339, 7.11.2012 г., стр. 1..
 4. Регламент (ЕC) № 1071/2013 на ЕЦБ от 24 септември 2013 година относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (преработен текст) (ЕЦБ/2013/33), OВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 1..Допълнителна информация
  1. Регламент (EC) № 1375/2014 на ЕЦБ от 10 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1071/2013 относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33)  (ЕЦБ/2014/51), OВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 77..
 5. Регламент (ЕС) № 1072/2013 на ЕЦБ от 24 септември 2013 година относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (преработен текст)  (ЕЦБ/2013/34), OВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 51..Допълнителна информация
  1. Регламент на ЕЦБ от 8 юли 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции  (ЕЦБ/2014/30), OВ L 205, 12.7.2014 г., стр. 14..
 6. Регламент (ЕС) № 1073/2013 на ЕЦБ от 18 октомври 2013 година относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (преработен текст)  (ЕЦБ/2013/38), OВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 73..Допълнителна информация
 7. Регламент (ЕС) № 1074/2013 на ЕЦБ от 18 октомври 2013 година относно изискванията за статистическа отчетност за пощенски джиро институции, които приемат депозити от непарични финансови институции — резиденти на еврозоната (преработен текст)  (ЕЦБ/2013/39), OВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 94..Допълнителна информация
 8. Регламент (ЕС) № 1075/2013 на ЕЦБ от 18 октомври 2013 година относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни транзакции (преработен текст)  (ЕЦБ/2013/40), OВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 107..Допълнителна информация
 9. Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ от 28 ноември 2013 година относно статистика на плащанията  (ЕЦБ/2013/43), OВ L 352, 17.12.2013 г., стр. 18..
 10. Препоръка на ЕЦБ от 28 ноември 2013 година относно статистика на плащанията (ЕЦБ/2013/44), OВ C 5, 9.1.2014 г., стр. 1..
 11. Решение на ЕЦБ от 24 февруари 2014 година относно организирането на подготвителни мерки за събирането на подробни данни за кредити от Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2014/6), OВ L 104, 8.4.2014 г., стр. 72..
  1. Решение (ЕС) 2016/868 на ЕЦБ от 18 май 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/6 относно организирането на подготвителни мерки за събирането на подробни данни за кредити от Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/14), OВ L 144, 1.6.2016 г., стр. 99..
 12. Препоръка на ЕЦБ от 24 февруари 2014 година относно организирането на подготвителни мерки за събирането на подробни данни за кредити от Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2014/7), OВ C 103, 8.4.2014 г., стр. 1..
 13. Насоки на ЕЦБ от 4 април 2014 година относно паричната и финансовата статистика (преработен текст) (ЕЦБ/2014/15), OВ L 340, 26.11.2014 г., стр. 1..Допълнителна информация
  1. Насоки (ЕС) 2015/571 на ЕЦБ от 6 ноември 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (ЕЦБ/2014/43), OВ L 93, 9.4.2015 г., стр. 82..
  2. Насоки (ЕС) 2016/450 на ЕЦБ от 4 декември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика  (ЕЦБ/2015/44), OВ L 86, 1.4.2016 г., стр. 42..
  3. Насоки (ЕС) 2017/148 на ЕЦБ от 16 декември 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика  (ЕЦБ/2016/45), OВ L 26, 31.1.2017 г., стр. 1..
  4. Насоки ЕЦБ/2014/15. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 1.2.2017 г., стр. ..
  5. Насоки (ЕС) 2018/877 на ЕЦБ от 1 юни 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика  (ЕЦБ/2018/17), OВ L 154, 18.6.2018 г., стр. 22..
  6. Насоки (ЕС) 2019/1386 на ЕЦБ от 7 юни 2019 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика  (ЕЦБ/2019/18), OВ L 232, 6.9.2019 г., стр. 1..
 14. Регламент (ЕС) № 1333/2014 на ЕЦБ от 26 ноември 2014 година относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2014/48), OВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 97..
  1. Регламент (ЕС) 2015/1599 на ЕЦБ от 10 септември 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2015/30), OВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 45..
  2. Регламент (ЕС) 2019/113 на ЕЦБ от 7 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2018/33), OВ L 23, 25.1.2019 г., стр. 19..
  3. Регламент (ЕС) 2019/1677 на ЕЦБ от 27 септември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2019/29), OВ L 257, 8.10.2019 г., стр. 18..
 15. Регламент (ЕС) № 1374/2014 на ЕЦБ от 28 ноември 2014 година относно изисквания за статистическа отчетност за застрахователни (осигурителни) дружества (ЕЦБ/2014/50), OВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 36..
 16. Решение (ЕС) 2015/32 на ЕЦБ от 29 декември 2014 година относно дерогациите, които могат да бъдат предоставени съгласно Регламент (ЕС) № 1073/2013 относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2013/38) (ЕЦБ/2014/62), OВ L 5, 9.1.2015 г., стр. 17..Допълнителна информация
 17. Регламент (ЕС) 2016/867 на ЕЦБ от 18 май 2016 година относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2016/13), OВ L 144, 1.6.2016 г., стр. 44..
 18. Насоки на ЕЦБ от 23 ноември 2017 година относно процедурите за събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2017/38), OВ L 333, 15.12.2017 г., стр. 66..
  1. Насоки (ЕС) 2020/381 на ЕЦБ от 21 февруари 2020 година за изменение на Насоки (ЕС) 2017/2335 относно процедурите за събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск  (ЕЦБ/2020/11), OВ L 69, 6.3.2020 г., стр. 46..
 19. Регламент (ЕС) 2018/231 на ЕЦБ от 26 януари 2018 година относно изискванията за статистическа отчетност за пенсионни фондове (ЕЦБ/2018/2), OВ L 45, 17.2.2018 г., стр. 3..
 20. Насоки (ЕС) 2018/876 на ЕЦБ от 1 юни 2018 година относно регистъра на данни за институциите и филиалите  (ЕЦБ/2018/16), OВ L 154, 18.6.2018 г., стр. 3..
  1. Насоки (ЕС) 2019/1335 на ЕЦБ от 7 юни 2019 година за изменение на Насоки (ЕС) 2018/876 относно регистъра на данни за институциите и филиалите  (ЕЦБ/2019/17), OВ L 2018, 8.8.2019 г., стр. 47..
 21. Препоръка на ЕЦБ от 7 декември 2018 година относно регистъра на данни за институциите и филиалите (ЕЦБ/2018/36), OВ C 21, 17.1.2019 г., стр. 1..
 22. Решение (ЕС) 2019/1348 на ЕЦБ от 18 юли 2019 година относно процедурата за признаване на държави членки извън еврозоната като отчетни държави членки съгласно Регламент (ЕС) 2016/867 относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск  (ЕЦБ/2019/20), OВ L 214, 16.8.2019 г., стр. 3..