Menu

ECB/2014/62

  1. ECB:s beslut (EU) 2015/32 av den 29 december 2014 om undantag som får beviljas enligt förordning (EU) nr 1073/2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2013/38)  (ECB/2014/62), EUT L 5, 9.1.2015, s. 17.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 6 mars 2009 om undantag som får beviljas enligt förordning (EG) nr 958/2007 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2007/8) (ECB/2009/4), EUT L 72, 18.3.2009, s. 21.
    2. ECB:s beslut av den 7 december 2012 om ändring av beslut ECB/2009/4 om undantag som får beviljas enligt förordning (EG) nr 958/2007 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2007/8)  (ECB/2012/28), EUT L 9, 15.1.2013, s. 11.