Menu

EBC/2014/62

  1. Decyzja EBC (UE) 2015/32 z dnia 29 grudnia 2014 r. dotycząca odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38)  (EBC/2014/62), Dz.U. L 5 z 9.1.2015, str. 17.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 6 marca 2009 r. dotycząca odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2007 dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8) (EBC/2009/4), Dz.U. L 72 z 18.3.2009, str. 21.
    2. Decyzja EBC z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/4 dotyczącą odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2007 dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8)  (EBC/2012/28), Dz.U. L 9 z 15.1.2013, str. 11.