ЕЦБ/2014/15

 1. Насоки на ЕЦБ от 4 април 2014 година относно паричната и финансовата статистика (преработен текст) (ЕЦБ/2014/15), OВ L 340, 26.11.2014 г., стр. 1..

  Допълнителна информация

  1. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 1 август 2007 година относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (преработени)  (ЕЦБ/2007/9), OВ L 341, 27.12.2007 г., стр. 1..
   1. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 6 февруари 2003 година относно някои изисквания на ЕЦБ за статистическата отчетност и процедурите за предоставяне от националните централни банки на статистическа информация в областта на паричната и банковата статистика  (ЕЦБ/2003/2), OВ L 241, 26.9.2003 г., стр. 1..
   2. Насоки на ЕЦБ от 13 февруари 2004 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/2 относно определени отчетни изисквания за отчитане на статистическа информация на ЕЦБ и процедурите за отчитане от националните централни банки на статистическа информация в областта на паричната и банковата статистика  (ЕЦБ/2004/1), OВ L 83, 20.3.2004 г., стр. 29..
   3. Насоки на ЕЦБ от 15 февруари 2005 година за изменение на Насоки EЦБ/2003/2 относно някои изисквания на ЕЦБ (ЕЦБ), свързани със статистическата отчетност и с процедурите за предоставяне на статистическа информация от националните централни банки в областта на паричната и банковата статистика  (ЕЦБ/2005/4), OВ L 109, 29.4.2005 г., стр. 6..
   4. Поправка на Насоки на ЕЦБ от 1 август 2007 година относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (преработени) (EЦБ/2007/9), OВ L 84, 26.3.2008 г., стр. 393..
  2. Насоки на ЕЦБ от 19 декември 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (преработени)  (ЕЦБ/2008/31), OВ L 53, 26.2.2009 г., стр. 76..
  3. Насоки на ЕЦБ от 4 декември 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари  (ЕЦБ/2009/23), OВ L 16, 21.1.2010 г., стр. 6..
  4. Насоки на ЕЦБ от 25 август 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (ЕЦБ/2011/13), OВ L 228, 3.9.2011 г., стр. 37..
  5. Насоки ЕЦБ/2007/9. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз, 14.9.2012.