ECB/2013/40

  1. ECB's forordning (EU) nr. 1075/2013 af 18. oktober 2013 om statistik over aktiver og passiver hos financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (omarbejdning)  (ECB/2013/40), EUT L 297 af 7.11.2013, s. 107.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's forordning (EF) nr. 24/2009 af 19. december 2008 om statistik over aktiver og passiver hos financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner  (ECB/2008/30), EUT L 15 af 20.1.2009, s. 1.