Menu

ЕЦБ/2013/39

  1. Регламент (ЕС) № 1074/2013 на ЕЦБ от 18 октомври 2013 година относно изискванията за статистическа отчетност за пощенски джиро институции, които приемат депозити от непарични финансови институции — резиденти на еврозоната (преработен текст)  (ЕЦБ/2013/39), OВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 94..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Регламент (ЕО) № 1027/2006 на ЕЦБ от 14 юни 2006 година относно изискванията за статистическа отчетност във връзка с пощенски джиро институции, които приемат депозити от непарични финансови институции — резиденти на еврозоната  (ЕЦБ/2006/8), OВ L 184, 6.7.2006 г., стр. 12..