Menu

ЕЦБ/2013/38

  1. Регламент (ЕС) № 1073/2013 на ЕЦБ от 18 октомври 2013 година относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (преработен текст)  (ЕЦБ/2013/38), OВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 73..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Регламент (ЕО) № 958/2007 на ЕЦБ от 27 юли 2007 година относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове  (ЕЦБ/2007/8), OВ L 211, 14.8.2007 г., стр. 8..