Menu

ЕЦБ/2013/34

 1. Регламент (ЕС) № 1072/2013 на ЕЦБ от 24 септември 2013 година относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (преработен текст)  (ЕЦБ/2013/34), OВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 51..

  Допълнителна информация

  1. Отменено: Регламент (ЕО) № 63/2002 на ЕЦБ от 20 декември 2001 година относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия  (ЕЦБ/2001/18), OВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 24..
  2. Регламент (ЕО) № 290/2009 на ЕЦБ от 31 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/18) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2009/7), OВ L 94, 8.4.2009 г., стр. 75..
   1. Поправка на Регламент (ЕО) № 290/2009 на ЕЦБ от 31 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/18) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2009/7), OВ L 273, 17.10.2009 г., стр. 19..
  3. Регламент (ЕС) № 674/2010 на ЕЦБ от 23 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/18) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2010/7), OВ L 196, 28.7.2010 г., стр. 23..
  4. Регламент ЕЦБ/2001/18. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз , 17.8.2010.