Menu

ЕЦБ/2013/33

 1. Регламент (ЕC) № 1071/2013 на ЕЦБ от 24 септември 2013 година относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (преработен текст) (ЕЦБ/2013/33), OВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 1..

  Допълнителна информация

  1. Отменено: Регламент (ЕО) № 25/2009 на ЕЦБ от 19 декември 2008 година относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (преработен) (ЕЦБ/2008/32), OВ L 15, 20.1.2009 г., стр. 14..
   1. Отменено: Регламент (ЕО) № 2423/2001 на ЕЦБ от 22 ноември 2001 година относно консолидирания баланс на сектор „Паричнo-финансови институции“ (ЕЦБ/2001/13), OВ L 333, 17.12.2001 г., стр. 1..
   2. Регламент (ЕО) № 993/2002 на ЕЦБ от 6 юни 2002 година за поправяне на Регламент ЕЦБ/2001/13 относно консолидирания баланс на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2002/4), OВ L 151, 11.6.2002 г., стр. 11..
   3. Регламент (ЕО) № 2174/2002 на ЕЦБ от 21 ноември 2002 година за изменение на Регламент ЕЦБ/2001/13 относно консолидирания счетоводен баланс на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2002/8), OВ L 330, 6.12.2002 г., стр. 29..
   4. Регламент (ЕO) № 1746/2003 на ЕЦБ от 18 септември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидирания баланс на сектор „Парично-финансови нституции“ (ЕЦБ/2003/10), OВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 17..
   5. Регламент (ЕО) № 2181/2004 на ЕЦБ от 16 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидирания баланс на сектор Парично-финансови институции и Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/18) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити за домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2004/21), OВ L 371, 18.12.2004 г., стр. 42..
   6. Регламент (ЕО) № 4/2007 на ЕЦБ от 14 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидирания баланс на сектор Паричнo-финансови институции (ЕЦБ/2006/20), OВ L 2, 5.1.2007 г., стр. 3..
    1. Поправка на Регламент (ЕО) № 4/2007 на ЕЦБ от 14 декември 2006 година относно консолидирания баланс на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2006/20), OВ L 13, 19.1.2007 г., стр. 10..
   7. Регламент (ЕО) № 1489/2007 на ЕЦБ от 29 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидирания баланс на сектор „Паричнo-финансови институции“ (ЕЦБ/2007/18), OВ L 330, 15.12.2007 г., стр. 20..
  2. Регламент (ЕС) № 883/2011 на ЕЦБ от 25 август 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 25/2009 относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2008/32) (ЕЦБ/2011/12), OВ L 228, 3.9.2011 г., стр. 13..
  3. Регламент ЕЦБ/2008/32. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз, 23.9.2011.