ECB/2010/10

  1. ECB:s beslut av den 19 augusti 2010 om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls  (ECB/2010/10), EUT L 226, 28.8.2010, s. 48.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: Meddelande från ECB avseende föreläggandet av sanktioner vid åsidosättande av rapporteringskraven för balansräkningsstatistik, EUT C 195, 31.7.2004, s. 8.