EBC/2010/10

  1. Decyzja EBC z dnia 19 sierpnia 2010 r. dotycząca nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej  (EBC/2010/10), Dz.U. L 226 z 28.8.2010, str. 48.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Zawiadomienie EBC w sprawie stosowania sankcji za naruszenie wymogów sprawozdawczych w zakresie statystyki bilansowej, Dz.U. C 195 z 31.7.2004, str. 8.