ECB/2010/10

  1. ECB Lēmums (2010. gada 19. augusts) par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu  (ECB/2010/10), OV L 226, 28.8.2010, 48. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB paziņojums par sankciju piemērošanu gadījumā, ja netiek ievērotas prasības attiecībā uz bilances statistikas ziņošanu, OV C 195, 31.7.2004, 8. lpp..