EKP/2010/10

  1. EKP:n päätös, annettu 19 päivänä elokuuta 2010, tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisestä (EKP/2010/10), EUVL L 226, 28.8.2010, s. 48.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n ilmoitus tasetta koskevien tilastovaatimusten noudattamatta jättämisestä aiheutuvien seuraamusten määräämisestä, EUVL C 195, 31.7.2004, s. 8.