CON/2007/42

  1. Yttrande över tillstånd för de behöriga nationella myndigheterna samt EU:s institutioner och organ att transportera förfalskade eurosedlar och euromynt som ett led i arbetet med att upptäcka förfalskningar (CON/2007/42), EUT C 27, 31.1.2008, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning (KOM(2007) 525)