CON/2007/42

  1. Stanovisko k povoleniu prepravy sfalšovaných bankoviek a mincí medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ako aj medzi inštitúciami a orgánmi EÚ, ako opatreniu na odhaľovanie falzifikátov (CON/2007/42), Ú. v. EÚ C 27, 31. 1. 2008, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (KOM(2007) 525)