CON/2007/42

  1. Opinia w sprawie upoważniania do transportu podrobionych banknotów i monet pomiędzy właściwymi władzami krajowymi oraz pomiędzy instytucjami i organami UE jako środka służącego wykrywaniu fałszerstw banknotów (CON/2007/42), Dz.U. C 27 z 31.1.2008, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek o opinię w sprawie rozporządzenie Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem (KOM(2007) 525)