CON/2007/42

  1. Atzinums par atļauju viltojumu atklāšanas nolūkā veikt viltotu banknošu un monētu transportēšanu kompetento nacionālo iestāžu, kā arī ES iestāžu un organizāciju starpā (CON/2007/42), OV C 27, 31.1.2008, 1. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu (COM(2007) 525)