Menu

CON/2007/42

  1. Nuomonė dėl leidimo gabenti padirbtus banknotus ir monetas tarp kompetentingų nacionalinių institucijų ir ES institucijų bei įstaigų kaip priemonės padirbtiems banknotams aptikti (CON/2007/42), OL C 27, 2008 1 31, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1338/2001, nustatantį priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo (KOM(2007) 525)