Menu

CON/2007/42

  1. Udtalelse om tilladelse til transport af falske mønter og sedler mellem kompetente nationale myndigheder og Den Europæiske Unions institutioner og organer med henblik på afsløring af falskmøntneri  (CON/2007/42), EUT C 27 af 31.1.2008, s. 1.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri (KOM(2007) 525)