CON/2007/42

  1. Становище относно разрешаването на транспортирането на фалшиви банкноти и монети между компетентните национални власти, както и между институциите и органите на Европейския съюз, като мярка за разкриване на фалшификати (CON/2007/42), OВ C 27, 31.1.2008 г., стр. 1..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за регламент на Cъвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 относно определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (COM(2007) 525)