Menu

CON/2006/35

  1. Stanovisko k zmenám, doplneniam a predĺženiu výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles“) (CON/2006/35), Ú. v. EÚ C 163, 14. 7. 2006, s. 7.

      Dodatočné informácie

       
      Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o zmenách a doplneniach a predĺžení programu Pericles na ochranu eura proti falšovaniu (KOM(2006) 243)