CON/2005/51

  1. Stanovisko k režimu zavedenia eura v členských štátoch, ktoré zatiaľ neprijali euro (CON/2005/51), Ú. v. EÚ C 316, 13. 12. 2005, s. 25.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98 o zavedení eura (KOM(2005) 357 v konečnom znení)