CON/2005/22

  1. Yttrande över två förslag till rådsbeslut om handlingsprogrammet för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles) (CON/2005/22), EUT C 161, 1.7.2005, s. 11.

      Ytterligare information

       
      Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av Perikles-programmet för skydd av euron mot förfalskning samt om förlängning av programmet (KOM(2005) 127)