CON/2004/32

  1. Opinia w sprawie otwarcia negocjacji dotyczących umowy o stosunkach monetarnych z Księstwem Andory  (CON/2004/32), Dz.U. C 256 z 16.10.2004, str. 9.

      Dodatkowe informacje

       
      Zalecenie dotyczące decyzji Rady dotyczącej otwarcia negocjacji w sprawie porozumienia w kwestiach stosunków walutowych z Księstwem Andory (COM(2004) 548)