CON/1996/13

 1. Lausunto euron käyttöönotosta (CON/1996/13), EYVL C 205, 5.7.1997, s. 18.

   Lisätietoja

    
   Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) eräistä euron käyttöönottoon liittyvistä säännöksistä (KOM(96) 499 – CNS 96/249) [perustelut saatavissa ainoastaan englannin kielellä]
    
   Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) euron käyttöönottamisesta (KOM(96) 499 – CNS 96/250) [perustelut saatavissa ainoastaan englannin kielellä]