CON/2004/12

  1. Lausunto valuuttasuhteita koskevasta Andorran kanssa tehtävästä sopimuksesta (CON/2004/12), EUVL C 88, 8.4.2004, s. 18.

      Lisätietoja

       
      Suositus neuvoston päätökseksi yhteisön kannasta, joka koskee valuuttasuhteista Andorran ruhtinaskunnan kanssa tehtävää sopimusta (SEC(2004) 204)