CON/2001/31

  1. Yttrande om rådets beslut om inrättandet av ett handlingsprogram för utbildning, utbyte och stöd med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (CON/2001/31), EGT C 293, 19.10.2001, s. 3.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets beslut om att utvidga beslut om inrättandet av ett handlingsprogram för utbildning, utbyte och stöd med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) till att omfatta de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta (KOM(2001)248)