CON/2001/31

  1. Opinia w sprawie decyzji Rady ustanawiającej program szkoleń, wymiany oraz pomocy w zakresie ochrony euro przed fałszowaniem (Program Persyles) (CON/2001/31), Dz.U. C 293 z 19.10.2001, str. 3,