CON/2013/37

  1. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV (CON/2013/37), Ú. v. EÚ C 179, 25. 6. 2013, s. 9.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV ((COM(2013) 42)