CON/2013/35

  1. Становище относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (CON/2013/35), OВ C 176, 21.6.2013 г., стр. 11..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети