CON/2009/91

 1. Становище относно препоръки за решения на Съвета относно позицията, която ще бъде заета от Европейската общност по отношение на предоговарянето на паричното споразумение с Ватикана и относно позицията, която ще бъде заета от Европейската общност по отношение на предоговарянето на паричното споразумение с Република Сан Марино (CON/2009/91), OВ C 284, 25.11.2009 г., стр. 1..

   Допълнителна информация

    
   Препоръка за решение на Cъвета относно позицията, която ще бъде заета от Европейската общност, по отношение на предоговарянето на паричното споразумение с Ватикана (COM(2009) 570)
    
   Препоръка за решение на Cъвета относно позицията, която ще бъде заета от Европейската общност, по отношение на предоговарянето на паричното споразумение с Република Сан Марино (COM(2009) 572)