CON/2008/28

  1. Nuomonė dėl euro įvedimo Slovakijoje ir dėl Slovakijos kronos perskaičiavimo į eurą kurso (CON/2008/28), OL C 180, 2008 7 17, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo Slovakijoje (COM (2008) 250)