Παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ

 1. Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 20ής Μαρτίου 2003 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων κατά των προϊόντων παράνοµης αναπαραγωγής τραπεζογραµµατίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση των τραπεζογραµµατίων ευρώ (EKT/2003/5), EE  L 78 της 25.3.2003, σ. 20.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 19ης Απριλίου 2013, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/5 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά των προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση τραπεζογραμματίων ευρώ (EKT/2013/11), EE  L 118 της 30.4.2013, σ. 43.
 2. Απόφαση της EKT, της 19ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (EKT/2013/10), EE  L 118 της 30.4.2013, σ. 37.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Απόφαση (ΕΕ) 2019/669 της EKT, της 4ης Απριλίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/10 σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ  (EKT/2019/9), EE  L 113 της 29.4.2019, σ. 6.
 3. Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων παραγωγής στοιχείων ασφαλείας του ευρώ και στοιχείων του ευρώ και την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2008/3  (EKT/2013/54), EE  L 57 της 27.2.2014, σ. 29.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Απόφαση (ΕΕ) 2016/955 της EKT, της 6ης Μαΐου 2016, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/54 σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων παραγωγής στοιχείων ασφαλείας του ευρώ και στοιχείων του ευρώ  (EKT/2016/12), EE  L 159 της 16.6.2016, σ. 19.
  2. Απόφαση (ΕΕ) 2016/1734 της ΕΚΤ, της 21ης Σεπτεμβρίου 2016, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/54 σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων παραγωγής στοιχείων ασφαλείας του ευρώ και στοιχείων του ευρώ (EKT/2016/25), EE  L 262 της 29.9.2016, σ. 30.
  3. Απόφαση ΕΚΤ/2013/54 - Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  14.11.2016.
 4. Κατευθυντήρια γραμμή (EE) 2015/280 της EKT, της 13ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος  (EKT/2014/44), EE  L 47 της 20.2.2015, σ. 29.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/2193 της EKT, της 27ης Οκτωβρίου 2017, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/280 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος (EKT/2017/31), EE  L 310 της 14.11.2017, σ. 49.
 5. Απόφαση (ΕΕ) 2016/1975 της ΕΚΤ, της 8ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την εκχχώρηση των αρμοδιοτήτων χορήγησης προσωρινής πιστοποίησης (EKT/2016/39), EE  L 304 της 11.11.2016, σ. 9.