Производство на евробанкноти

 1. Насоки на ЕЦБ от 20 март 2003 година за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2003/5), OВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 20..
  1. Насоки на ЕЦБ от 19 април 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2013/11), OВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 43..
 2. Решение на ЕЦБ от 19 април 2013 година относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2013/10), OВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37..Допълнителна информация
  1. Решение (ЕС) 2019/669 на ЕЦБ от 4 април 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2019/9), OВ L 113, 29.4.2019 г., стр. 6..
 3. Решение на ЕЦБ относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали и за изменение на Решение ЕЦБ/2008/3  (ЕЦБ/2013/54), OВ L 57, 27.2.2014 г., стр. 29..Допълнителна информация
  1. Решение (ЕС) 2016/955 на ЕЦБ от 6 май 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/54 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали (ЕЦБ/2016/12), OВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 19..
  2. Решение (ЕС) 2016/1734 на ЕЦБ от 21 септември 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/54 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали (ЕЦБ/2016/25), OВ L 262, 29.9.2016 г., стр. 30..
  3. Решение ЕЦБ/2013/54 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 14.11.2016.
 4. Насоки (ЕС) 2015/280 на ЕЦБ от 13 ноември 2014 година относно създаването на системата на Евросистемата за обществени поръчки и производство на банкноти (ЕЦБ/2014/44), OВ L 47, 20.2.2015 г., стр. 29..Допълнителна информация
  1. Насоки (ЕС) 2017/2193 на ЕЦБ от 27 октомври 2017 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/280 относно създаването на системата на Евросистемата за обществени поръчки и производство на банкноти (ЕЦБ/2017/31), OВ L 310, 14.11.2017 г., стр. 49..
 5. Решение (ЕС) 2016/1975 на ЕЦБ от 8 ноември 2016 относно пределегирането на правомощията за предоставяне на временна акредитация (ЕЦБ/2016/39), OВ L 304, 11.11.2016 г., стр. 9..