Производство на евробанкноти

  1. Насоки на ЕЦБ от 20 март 2003 година за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2003/5), OВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 20..
    1. Насоки на ЕЦБ от 19 април 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2013/11), OВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 43..
  2. Решение на ЕЦБ от 19 април 2013 година относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2013/10), OВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37..Допълнителна информация
  3. Решение на ЕЦБ относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали и за изменение на Решение ЕЦБ/2008/3  (ЕЦБ/2013/54), OВ L 57, 27.2.2014 г., стр. 29..Допълнителна информация
    1. Решение (ЕС) 2016/955 на ЕЦБ от 6 май 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/54 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали (ЕЦБ/2016/12), OВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 19..
    2. Решение (ЕС) 2016/1734 на ЕЦБ от 21 септември 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/54 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали (ЕЦБ/2016/25), OВ L 262, 29.9.2016 г., стр. 30..
  4. Насоки (ЕС) 2015/280 на ЕЦБ от 13 ноември 2014 година относно създаването на системата на Евросистемата за обществени поръчки и производство на банкноти (ЕЦБ/2014/44), OВ L 47, 20.2.2015 г., стр. 29..Допълнителна информация