ЕЦБ/2014/44

 1. Насоки (ЕС) 2015/280 на ЕЦБ от 13 ноември 2014 година относно създаването на системата на Евросистемата за обществени поръчки и производство на банкноти (ЕЦБ/2014/44), OВ L 47, 20.2.2015 г., стр. 29..

  Допълнителна информация

  1. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 16 септември 2004 година за възлагане на поръчка за евробанкноти  (ЕЦБ/2004/18), OВ L 320, 21.10.2004 г., стр. 21..
   1. Поправка на Насоки на ЕЦБ от 16 септември 2004 година за възлагане на поръчка за еуробанкноти (ЕЦБ/2004/18), OВ L 252, 28.9.2011 г., стр. 22..
  2. Насоки на ЕЦБ от 18 март 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2004/18 за възлагане на поръчка за евробанкноти  (ЕЦБ/2011/3), OВ L 86, 1.4.2011 г., стр. 77..
  3. Насоки ЕЦБ/2004/18. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз, 20.3.2011.
  4. Насоки на ЕЦБ от 18 декември 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2004/18 за възлагане на поръчка за евробанкноти (ЕЦБ/2013/49), OВ L 32, 1.2.2014 г., стр. 36..