Έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ

 1. Σύσταση της ΕΚΤ της 8ης Απριλίου 1999 σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση των εξόδων που συνεπάγεται η έκδοση τραπεζογραμματίων (EKT/1999/NP7), EE  L 55 της 24.2.2001, σ. 79.Πρόσθετες πληροφορίες
 2. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 11ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για το ευρώ και τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών χρηματικού «Currency Information System 2» (EKT/2008/8), EE  L 346 της 23.12.2008, σ. 89.
  1. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 30ής Ιουνίου 2011, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8 σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για το ευρώ και τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών χρηματικού «Currency Information System 2» (EKT/2011/9), EE  L 217 της 23.8.2011, σ. 1.
  2. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/1061 της EKT, της 26ης Μαΐου 2016, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8 σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για το ευρώ και τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών χρηματικού «Currency Information System 2»  (EKT/2016/15), EE  L 173 της 30.6.2016, σ. 102.
  3. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/469 της EKT, της 7ης Φεβρουαρίου 2017, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8 σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για το ευρώ και τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών χρηματικού «Currency Information System 2»  (EKT/2017/7), EE  L 77 της 22.3.2017, σ. 4.
  4. Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.2.2017.
 3. Απόφαση της EKT της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (αναδιατύπωση) (EKT/2010/29), EE  L 35 της 9.2.2011, σ. 26.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Απόφαση της EKT, της 21ης Ιουνίου 2013, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ  (EKT/2013/16), EE  L 187 της 6.7.2013, σ. 13.
  2. Απόφαση της EKT της 29ης Αυγούστου 2013 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ  (EKT/2013/27), EE  L 16 της 21.1.2014, σ. 51.
  3. Απόφαση (ΕΕ) 2015/286 της EKT, της 27ης Νοεμβρίου 2014, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (EKT/2014/49), EE  L 50 της 21.2.2015, σ. 42.
  4. Απόφαση (EE) 2019/47 της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2018, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ  (EKT/2018/31), EE  L 9 της 11.1.2019, σ. 194.
  5. Απόφαση (ΕΕ) 2020/141 της EKT, της 22ας Ιανουαρίου 2020, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ  (EKT/2020/7), EE  L 27I της 1.2.2020, σ. 21.
 4. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2020/428 της EKT, της 5ης Μαρτίου 2020, που καταργεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/16 σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων για υπηρεσίες χρηματικού  (EKT/2020/12), EE  L 87 της 23.3.2020, σ. 4.Πρόσθετες πληροφορίες