Емитиране на евробанкноти

 1. Насоки на ЕЦБ от 11 септември 2008 година относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2  (ЕЦБ/2008/8), OВ L 346, 23.12.2008 г., стр. 89..
  1. Насоки на ЕЦБ от 30 юни 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/8 относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2  (ЕЦБ/2011/9), OВ L 217, 23.8.2011 г., стр. 1..
  2. Насоки (ЕС) 2016/1061 на ЕЦБ от 26 май 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/8 относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2 (ЕЦБ/2016/15), OВ L 173, 30.6.2016 г., стр. 102..
  3. Насоки (ЕС) 2017/469 на ЕЦБ от 7 февруари 2017 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/8 относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2  (ЕЦБ/2017/7), OВ L 77, 22.3.2017 г., стр. 4..
  4. Насоки ЕЦБ/2008/8. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 7.2.2017.
 2. Решение на ЕЦБ от 13 декември 2010 година относно емитирането на евробанкноти (преработена версия) (ЕЦБ/2010/29), OВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 26..Допълнителна информация
  1. Решение на ЕЦБ от 21 юни 2013 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 относно емитирането на евробанкноти  (ЕЦБ/2013/16), OВ L 187, 6.7.2013 г., стр. 13..
  2. Решение на ЕЦБ от 29 август 2013 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 относно емитирането на евробанкноти (ЕЦБ/2013/27), OВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 51..
  3. Решение (ЕС) 2015/286 на ЕЦБ от 27 ноември 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 относно емитирането на евробанкноти  (ЕЦБ/2014/49), OВ L 50, 21.2.2015 г., стр. 42..
  4. Решение (ЕС) 2019/47 на ЕЦБ от 29 ноември 2018 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 относно емитирането на евробанкноти  (ЕЦБ/2018/31), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 194..
  5. Решение (ЕС) 2020/141 на Европейската централна Банка от 22 януари 2020 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 относно емитирането на евробанкноти  (ЕЦБ/2020/7), OВ L 27I, 1.2.2020 г., стр. 21..
 3. Насоки (ЕС) 2020/428 на ЕЦБ от 5 март 2020 година за отмяна на Насоки ЕЦБ/2012/16 относно обмена на данни за касови услуги  (ЕЦБ/2020/12), OВ L 87, 23.3.2020 г., стр. 4..Допълнителна информация