Prechod na hotovostné euro

  1. Usmernenie ECB zo 14. júla 2006 o niektorých prípravách na prechod na hotovostné euro a o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní eurobankovkami a euromincami mimo eurozóny (ECB/2006/9), Ú. v. EÚ L 207, 28. 7. 2006, s. 39.
    1. Usmernenie ECB z 19. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/9 o niektorých prípravách na prechod na hotovostné euro a o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní eurobankovkami a euromincami mimo eurozóny  (ECB/2008/4), Ú. v. EÚ L 176, 4. 7. 2008, s. 16.
    2. Neoficiálne úplné znenie [1 a) - b)]. Vypracované Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev  5. 7. 2008.
  2. Usmernenie ECB z 24. júla 2006 o výmene bankoviek po neodvolateľnom stanovení výmenných kurzov v súvislosti so zavedením eura (ECB/2006/10), Ú. v. EÚ L 215, 5. 8. 2006, s. 44.