Skaidras naudas nomaiņa

  1. ECB Pamatnostādne (2006. gada 14. jūlijs) par dažiem sagatavošanās pasākumiem pārejai uz euro skaidru naudu un par euro banknošu un monētu priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi ārpus euro zonas (ECB/2006/9), OV L 207, 28.7.2006, 39. lpp..
    1. ECB Pamatnostādne (2008. gada 19. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/9 par dažiem sagatavošanās pasākumiem pārejai uz euro skaidru naudu un par euro banknošu un monētu priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi ārpus euro zonas  (ECB/2008/4), OV L 176, 4.7.2008, 16. lpp..
    2. Neoficiāls konsolidēts teksts [1 a) - b)]. Sagatavojis Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs  5.7.2008.
  2. ECB Pamatnostādne (2006. gada 24. jūlijs) par banknošu apmaiņu pēc valūtas kursu neatsaucamas fiksēšanas saistībā ar euro ieviešanu (ECB/2006/10), OV L 215, 5.8.2006, 44. lpp..