Μετάβαση από πλευράς χρηματικού

 1. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 52 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT (EKT/1998/NP10), EE  L 55 της 24.2.2001, σ. 69.Πρόσθετες πληροφορίες
 2. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 22ας Απριλίου 1999 σχετικά µε την εξουσιοδότηση έκδοσης εθνικών τραπεζογραµµατίων στη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου (EKT/1999/NP11), EE  L 55 της 24.2.2001, σ. 71.Πρόσθετες πληροφορίες
 3. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 20ής Ιουλίου 2000 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 52 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (EKT/2000/6), EE  L 55 της 24.2.2001, σ. 66.
  1. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 25ης Οκτωβρίου 2001 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/6 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 52 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (EKT/2001/10), EE  L 304 της 21.11.2001, σ. 28.
  2. Ενοποιημένη μορφή της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/6 της 20ής Ιουλίου 2000 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 52 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος κεντρικών τραπεζών και της EKT μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, όπως τροποποιήθηκε από την κατευθυντήρια γραμμή EΚΤ/2001/10 EE  C 325 της 21.11.2001, σ. 14.
 4. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 10ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε τη θέσπιση ορισµένων διατάξεων για τη µετάβαση από πλευράς χρηµατικού το 2002 (EKT/2001/1), EE  L 55 της 24.2.2001, σ. 80.
 5. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 13ης Σεπτεµβρίου 2001 σχετικά µε τη θέσπιση ορισµένων διατάξεων για τον προεφοδιασµό µε τραπεζογραµµάτια ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ (EKT/2001/8), EE  L 257 της 26.9.2001, σ. 6.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [όπως διορθώνεται από το διορθωτικό ΕΕ L 315 της 1.12.2001, σ. 74] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.10.2001.
 6. Σύσταση της ΕΚΤ της 6ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με την κατάργηση των διατάξεων των συμμετεχόντων κρατών μελών οι οποίες περιορίζουν την ποσότητα των εκφρασμένων σε εθνική νομισματική μονάδα κερμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε μεμονωμένη πληρωμή (EKT/2001/17), EE  C 356 της 14.12.2001, σ. 9.
 7. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 14ης Ιουλίου 2006, σχετικά με ορισμένες προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή και με τον προεφοδιασμό και υποπροεφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ (EKT/2006/9), EE  L 207 της 28.7.2006, σ. 39.
  1. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 19ης Ιουνίου 2008, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/9 σχετικά με ορισμένες προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή και με τον προεφοδιασμό και υποπροεφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ  (EKT/2008/4), EE  L 176 της 4.7.2008, σ. 16.
  2. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [7 a) - b)] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  5.7.2008.
 8. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 24ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων μετά τον αμετάκλητο καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο πλαίσιο της εισαγωγής του ευρώ (EKT/2006/10), EE  L 215 της 5.8.2006, σ. 44.