Парична обмяна

  1. Насоки на ЕЦБ от 14 юли 2006 година относно някои приготовления за преминаването към парична наличност в евро и за първоначалното зареждане и подзареждането с евробанкноти и монети извън еврозоната  (ЕЦБ/2006/9), OВ L 207, 28.7.2006 г., стр. 39..
    1. Насоки на ЕЦБ от 19 юни 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/9 относно някои приготовления за преминаването към парична наличност в евро и за първоначалното зареждане и подзареждането с евробанкноти и монети извън Еврозоната  (ЕЦБ/2008/4), OВ L 176, 4.7.2008 г., стр. 16..
    2. Неофициален консолидиран текст [1 a) - б)]. Съставен от Службата за официални публикации на Европейските общности  5.7.2008.
  2. Насоки на ЕЦБ от 24 юли 2006 година относно обмяната на банкноти след необратимото фиксиране на обменните курсове във връзка с въвеждането на еврото  (ЕЦБ/2006/10), OВ L 215, 5.8.2006 г., стр. 44..