Skydd av euron

 1. ECB:s rekommendation av den 7 juli 1998 avseende vissa åtgärder för att stärka det rättsliga skyddet för eurosedlar och euromynt (ECB/1998/7), EGT C 11, 15.1.1999, s. 13.
 2. ECB-rådets riktlinjer av den 7 juli 1998 om vissa bestämmelser avseende eurosedlar ändrade den 26 augusti 1999 [ursprungligen daterade den 26 augusti 1998, men ändrade genom rättelse (OJ L 287, 14.11.2000, s. 68)] (ECB/1999/3), EGT L 258, 5.10.1999, s. 32.Ytterligare information
  1. Inofficiell konsoliderad text [i enlighet med en rättelse publicerad i EGT L287, 14.11.2000 och ändrad genom riktlinje ECB/2003/5]. Producerad av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. 26.3.2003.
 3. ECB:s beslut av den 8 november 2001 om vissa villkor för tillgång till systemet för övervakning av penningförfalskningar (CMS) (ECB/2001/11), EGT L 337, 20.12.2001, s. 49.
 4. Avtal mellan Europeiska polisbyrån (Europol) och ECB (ECB) EUT C 123, 17.4.2015, s. 1.Ytterligare information
 5. Standardavtal mellan ECB och [namnet på den nationella centralbanken i det anslutande landet] EUT C 160, 9.7.2003, s. 7.
 6. Samarbetsavtal mellan ECB och den Internationella kriminalpolisorganisationen - Interpol EUT C 134, 12.5.2004, s. 6.
 7. ECB:s rekommendation av den 6 oktober 2006 om antagande av vissa åtgärder för att mer effektivt skydda eurosedlar mot förfalskning (ECB/2006/13), EUT C 257, 25.10.2006, s. 16.
 8. ECB:s beslut av den 16 september 2010 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar  (ECB/2010/14), EUT L 267, 9.10.2010, s. 1.
  1. ECB:s beslut av den 7 september 2012 om ändring av beslut ECB/2010/14 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar (ECB/2012/19), EUT L 253, 20.9.2012, s. 19.
  2. Beslut ECB/2010/14. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 21.9.2012.
  3. ECB:s beslut (EU) 2019/2195 av den 5 december 2019 om ändring av beslut ECB/2010/14 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar  (ECB/2019/39), EUT L 330, 20.12.2019, s. 91.