Ochrana eura

 1. Usmernenie ECB zo 7. júla 1998 o určitých opatreniach týkajúcich sa eurobankoviek v úprave zo dňa 26. augusta 1999 (ECB/1999/3), Ú. v. ES L 258, 5. 10. 1999, s. 32.Dodatočné informácie
  1. Neoficiálny konsolidovaný text [zmenený korigendom, uverejneným v Ú.v. EÚ L 287, 14.11.2000, s.68, a zmenený a doplnený Usmernením ECB/2003/5]. Vypracovaný Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev. 26. 3. 2003.
 2. Rozhodnutie ECB z 8. novembra 2001 o niektorých podmienkach týkajúcich sa prístupu do systému monitorovania falzifikátov (CMS) (ECB/2001/11), Ú. v. ES L 337, 20. 12. 2001, s. 49.
 3. Dohoda medzi Európskym policajným úradom (Europolom) a Európskou centrálnou bankou Ú. v. EÚ C 123, 17. 4. 2015, s. 1.Dodatočné informácie
 4. Dohoda o spolupráci medzi Európskou centrálnou bankou — ECB — a Medzinárodnou organizáciou kriminálnej polície - Interpol Ú. v. EÚ C 134, 12. 5. 2004, s. 6.
 5. Odporúčanie ECB zo 6. októbra 2006 o prijatí niektorých opatrení na účinnejšiu ochranu eurobankoviek proti falšovaniu (ECB/2006/13), Ú. v. EÚ C 257, 25. 10. 2006, s. 16.
 6. Rozhodnutie ECB zo 16. septembra 2010 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu  (ECB/2010/14), Ú. v. EÚ L 267, 9. 10. 2010, s. 1.Dodatočné informácie
  1. Rozhodnutie ECB zo 7. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (ECB/2012/19), Ú. v. EÚ L 253, 20. 9. 2012, s. 19.
  2. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/2195 z 5. decembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu  (ECB/2019/39), Ú. v. EÚ L 330, 20. 12. 2019, s. 91.
  3. Rozhodnutie ECB/2010/14. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 25. 3. 2020, s. .