Ochrona waluty euro

 1. Wytyczne EBC z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących banknotów euro, zmienione dnia 26 sierpnia 1999 r. [wytyczne początkowo datowane na 26 sierpnia 1998 r., co było przedmiotem sprostowania (Dz.U. L 297, 14.11.2000, str. 68)] (EBC/1999/3), Dz.U. L 258 z 5.10.1999, str. 32.Dodatkowe informacje
  1. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez sprostowanie opublikowane w Dz.U. L 287 z 14.11.2000, s. 68 oraz przez wytyczne EBC/2003/5]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 26.3.2003.
 2. Decyzja EBC z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie niektórych warunków dotyczących przystąpienia do Systemu Monitorowania Fałszerstw (SMF) (EBC/2001/11), Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 49.
 3. Umowa pomiędzy Europejskim Urzędem Policji (Europol) a Europejskim Bankiem Centralnym  Dz.U. C 123 z 17.4.2015, str. 1.Dodatkowe informacje
 4. Porozumienie o współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym - EBC oraz Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpol Dz.U. C 134 z 12.5.2004, str. 6.
 5. Zalecenie EBC z dnia 6 października 2006 r. w sprawie przyjęcia niektórych środków dla skuteczniejszej ochrony banknotów euro przed fałszowaniem (EBC/2006/13), Dz.U. C 257 z 25.10.2006, str. 16.
 6. Decyzja EBC z dnia 16 września 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro  (EBC/2010/14), Dz.U. L 267 z 9.10.2010, str. 1.
  1. Decyzja EBC z dnia 7 września 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/14 w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2012/19), Dz.U. L 253 z 20.9.2012, str. 19.
  2. Decyzja EBC (UE) 2019/2195 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/14 w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro  (EBC/2019/39), Dz.U. L 330 z 20.12.2019, str. 91.
  3. Decyzja EBC/2010/14. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 25.3.2020, str. .