Euro aizsardzība

 1. ECB Pamatnostādne (1998. gada 26. augusts) par dažiem noteikumiem attiecībā uz euro banknotēm, ņemot vērā 1999. gada 26. augustā izdarītos grozījumus [kļūdu labojums (OV L 287, 14.11.2000, 68. lpp) nav vēl ņemts vērā] (ECB/1999/3), OV L 258, 5.10.1999, 32. lpp..Papildus informācija
  1. Neoficiāls konsolidēts teksts [ar labojumiem, kas publicēti OV L 287, 14.11.2000., 68. lpp., un grozījumiem, kas veikti ar Pamatnostādni ECB/2003/5]. Sagatavojis Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs 26.3.2003.
 2. ECB Lēmums (2001. gada 8. novembris) par dažiem nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi naudas viltojumu uzraudzības sistēmai (NVUS) (ECB/2001/11), OV L 337, 20.12.2001, 49. lpp..
 3. Nolīgums starp Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) un Eiropas Centrālo banku  OV C 123, 17.4.2015, 1. lpp..Papildus informācija
 4. ECB un Starptautiskās kriminālpolicijas organizācijas - Interpola – sadarbības nolīgums OV C 134, 12.5.2004, 6. lpp..
 5. ECB ieteikums (2006. gada 6. oktobris) par dažiem pasākumiem euro banknošu efektīvākai aizsardzībai pret viltošanu (ECB/2006/13), OV C 257, 25.10.2006, 16. lpp..
 6. ECB Lēmums (2010. gada 16. septembris) par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā  (ECB/2010/14), OV L 267, 9.10.2010, 1. lpp..
  1. ECB Lēmums (2012. gada 7. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/14 par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā (ECB/2012/19), OV L 253, 20.9.2012, 19. lpp..
  2. ECB Lēmums (ES) 2019/2195 (2019. gada 5. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/14 par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā  (ECB/2019/39), OV L 330, 20.12.2019, 91. lpp..
  3. Lēmums ECB/2010/14. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 25.3.2020, . lpp..